07.09.2017

Съобщение

Приложение № 1

към Решение № 1552-МИ/28.08.2015 г., допълнено Решение № 2094-МИ/10.09.2015 г.

 

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АЙТОС.

 

Публични електронни регистри на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети в

частични избори за кмет на кметство Чукарка, Община Айтос, на 8 октомври 2017 год.

 

 1. Публичен регистър на партиите

 

вх.№

дата

партия

вид избор, община/район/кметство

Решение на ЦИК

Решение на ОИК

Адрес, телефони, eлектронен адрес, лице/а за контакт

1

2

3

4

5

6

1.

ПП ГЕРБ

Кмет на кметство Чукарка

№ 4864-МИ/29.08.2017 год. на ЦИК

№ 294/04.09.2017 г.

 

гр.Айтос, ул. „Станционна”, № 44,

Тел.: 0887791233; 0884149482

[email protected]

Красимир Недков Енчев и Лидия Илиева Хараламбова

2.

Движение за права и свободи-ДПС

Кмет на кметство Чукарка

№ 4872-МИ/01.09.2017 год. на ЦИК

№ 295/04.09.2017 г.

 

гр.Айтос, обл.Бургас, ул. „Васил Левска”, № 24а,

Тел.: 0887440441

Ружди Алириза Хасан

3.

ПП Българска Социалдемокрация - Евролевица

Кмет на кметство Чукарка

№ 4865-МИ/29.08.2017 год. на ЦИК

№ 296/04.09.2017 г.

 

гр.София, бул. „Арсеналски”, № 123, офис 3,

Тел.: 0898366906

[email protected]

Кирил Стоянов Стоянов

4

БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ

Кмет на кметство Чукарка

№ 4866-МИ/29.08.2017 год. на ЦИК

№ 297/06.09.2017 г.

 

гр.Айтос, п.к. 8500, ул. „Цар Освободител”, № 5

Тел.: 0887575898

[email protected]

Милена Янева Куртова - Радева

5.

ВОЛЯ

Кмет на кметство Чукарка

№ 4873-МИ/01.09.2017 год. на ЦИК

№ 298/07.09.2017 г.

 

гр.Варна, ж.к. „Младост“, бул. „Република”, № 15,

Тел.: 0887949191

[email protected]

Анета Христова Петрова и адв. Николай Наков Наков

 

 

 

05.09.2017

Съобщение

Заседанието на Общинската избирателна комисия - Айтос на 6 септември 2017 г. е насрочено за 16:30 часа.

04.09.2017

Съобщение

На 04.09.2017 год. от 16:30 ОИк- Айтос ще проведе заседание.

31.08.2017

Съобщение

Заседанието на Общинската избирателна комисия - Айтос на 31 август 2017 г. е насрочено за 15:30 часа.

22.10.2015

Съобщение

Заседанието на Общинската избирателна комисия - Айтос на 23 октомври 2015 г. е насрочено за 17:30 часа.

16.10.2015

Съобщение

Заседанието на Общинската избирателна комисия - Айтос на 19 октомври 2015 г. е насрочено за 15:30 часа.

13.10.2015

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ !!!

ОТНОСНО: Определяне на реда, дата, час и място за провеждане на обучение на членовете на СИК, назначена за провеждане на изборите за общински съветници и кметове и национален референдум на 25 октомври 2015 год.

   

Предвид Решение № 2525-МИ/НР/08.10.2015 год. на Централната избирателна комисия относно приемане на Методически указания за секционните избирателни комисии за изборите за общински съветници и за кметове и за национален референдум на 25 октомври 2015 г. и Решение № 2523-МИ/НР/08.10.2015 год. на Централната избирателна комисия относно приемане на Методически правила за дейността на Обучителното звено към ЦИК при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове и в националния референдум на 25 октомври 2015 г., и на основание чл.87, ал.1, т.4 от Изборния кодекс и § 2 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, Общинска избирателна комисия – Айтос,

 

ОПРЕДЕЛЯ:

 

Обучението на членовете на Секционните избирателни комисии, назначени за провеждане на изборите за общински съветници и за кметове и за национален референдум на 25 октомври 2015 г. в Община Айтос, да се проведе на 19.10.2015 год. (понеделник) от 17:00 часа в залата на Читалището в гр. Айтос.

На обучението следва да присъстват всички членове на назначената секционна избирателна комисия, в това число председател, зам. председател, секретар.

   

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ивайла Гаджерукова

 

 

 

 

13.10.2015

Съобщение

Заседанието на Общинската избирателна комисия - Айтос на 16 октомври 2015 г. е насрочено за 17:00 часа.

13.10.2015

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ !!!

ОТНОСНО: Определяне на мерките, позволяващи на избирателите с увредено зрение или със затруднения в предвижването да гласуват на изборите за общински съветници и кметове и национален референдум на 25 октомври 2015 год.

   

Като съобрази с т.91 от Хронограмата за избори за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 год., одобрена с Решение № 1516-МИ/11.08.2015 год. на Централната избирателна комисия, и с т.60 от Хронограмата провеждане на национален референдум на 25 октомври 2015 год., и на основание чл.87, ал.1, т.11 във връзка с чл.234, ал.1 от Изборния кодекс и § 2 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, Общинска избирателна комисия – Айтос,

 

ОПРЕДЕЛЯ:

 

Мерките, позволяващи на избирателите с увредено зрение или със затруднения в предвижването да гласуват в изборния ден на изборите за общински съветници и кметове и национален референдум на 25 октомври 2015 год. в Община Айтос, както следва:

В Община Айтос са организирани и обозначени специализирани избирателни секции съответно:

 • СИК 02 01 00 010 - СОУ „Христо Ботев”;
 • СИК 02 01 00 011 - СОУ „Христо Ботев”;
 • СИК 02 01 00 012 - СОУ „Христо Ботев”;
 • СИК 02 01 00 023 - СОУ „Христо Ботев”;
 • СИК 02 01 00 024 - СОУ „Христо Ботев”;
 • СИК 02 01 00 014 – Малката заседателна зала на Община Айтос;
 • СИК 02 01 00 015- бивш ЦУИГ;
 • СИК 02 01 00 016 – ул. „Гурко” № 3, ОЦСЗУ.

На избирателите с увредено зрение или със затруднения в предвижването при гласуването в изборния ден на изборите за общински съветници и кметове и национален референдум на 25 октомври 2015 год. в Община Айтос, ще се оказва помощ (превоз).

Заявки за помощ могат да се правят в Общинска администрация - Айтос на телефон 2-35-42 в часовете от 8:00 до 17:00 часа (в работни дни) и от 7:00 до 19:00 часа (в изборния ден).

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ивайла Гаджерукова

 

 

30.09.2015

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ !!!

 

 

ОТНОСНО: Условията и реда за участие на ПРЕДСТАВИТЕЛИ на партии и коалиции в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

 

 1. Общият брой на упълномощените представители на партия, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции в съответния изборен район.
 2. В избирателната секция в изборния ден може да присъства само един представител на партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет, регистрирали кандидати. В изборния ден представителите не са обвързани с конкретна избирателна секция.
 3. Всяка партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет изготвя списък на хартиен носител с имената, единния граждански номер, номер и дата на пълномощното на лицата, които са упълномощени да ги представляват в изборния ден (ИЗТЕГЛИ ТУК примерно пълномощно - незадължително). Списъкът се номерира съобразно последователността на вписване на представителите.
 4. Списъкът по предходната точка се подписва и предава до 24 октомври 2015 г. включително на ОИК в съответния изборен район от представляващия партията, коалицията, местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица. Списъкът се представя и на технически носител в електронен вид (ИЗТЕГЛИ ТУК списък), като номерацията е съобразно последователността в хартиения носител.
 5. До изборния ден всяка партия, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет може да оттегли пълномощното на свои представители. Оттеглянето се извършва писмено от представляващия съответната партия, коалиция, местна коалиция или от упълномощено от него лице, а на представител на инициативен комитет от представляващото инициативния комитет лице. В ОИК се представят писмените доказателства, че пълномощното е оттеглено.
 6. Представителите се легитимират с пълномощно от представляващия съответната партия, коалиция, местна коалиция или упълномощено от него лице.
 7. При произвеждане на втори тур за избор на кмет упълномощените за първия тур представители запазват статута си, а партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети могат да упълномощят и нови представители между двата тура.
 8. За повече подробности в Решение № 2113-МИ/11.09.2015 год. на ЦИК.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ивайла Гаджерукова

 

 

 

 

30.09.2015

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ !!!

 

 

ОТНОСНО: Условията и реда за участие на ЗАСТЪПНИЦИ на кандидатски листи в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

 

 1. Кандидатите на кандидатските листи на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети могат да имат застъпници, които подпомагат и представляват интересите на кандидатите пред държавните и местните органи, обществените организации и избирателните комисии. Застъпник може да бъде лице, което е навършило 18 години, не е поставено под запрещение и не изтърпява наказание лишаване от свобода.
 2. Едно лице може да бъде застъпник на кандидати само на една кандидатска листа. Кандидатските листи за общински съветници и за кмет на една и съща партия, коалиция, местна коалиция могат да бъдат представлявани само от един застъпник в една избирателна секция в изборния ден. В изборния ден застъпниците не са обвързани с конкретна избирателна секция.
 3. Общият брой на застъпниците на кандидати на всяка кандидатска листа на партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции в съответния изборен район.
 4. Застъпниците се регистрират в съответната ОИК чрез Заявление за регистрация на застъпници по образец (ИЗТЕГЛИ ТУК Приложение № 68-МИ от изборните книжа), подадено до 23 октомври 2015 г. - един ден преди изборния ден. Заявлението се подписва от представляващия/те партията, коалицията или местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица. В случаите, когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно. Към заявлението задължително се представя списък по образец на хартиен носител в един екземпляр (ИЗТЕГЛИ ТУК списък) и на технически носител в електронен вид excel формат. Списъкът се подписва от представляващия/те или от упълномощено/и от него/тях лице/а.
 5. Общинската избирателна комисия приема решение за регистрация и издава удостоверения на регистрираните застъпници в един екземпляр, по образец Приложение № 72-МИ от изборните книжа. Застъпниците се легитимират с издаденото удостоверение за периода от регистрирането им до обявяването на резултатите от изборите, съответно втория тур на избор за кмет където такъв е произведен, а в изборния ден и с утвърдения отличителен знак.
 6. Всяка партия, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет може да подаде предложение за регистрация на заместващи застъпници, които да заменят вече регистрирани застъпници. Общият брой на заместващите застъпници на всяка кандидатска листа на партия, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет може да бъде до една трета от броя на избирателните секции в съответния изборен район. Заместващите застъпници се регистрират в съответната ОИК до изборния ден по реда на т. 4 чрез предложение по образец (ИЗТЕГЛИ ТУК Приложение № 69-МИ от изборните книжа).
 7. За повече подробности в Решение № 2113-МИ/11.09.2015 год. на ЦИК.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ивайла Гаджерукова

 

 

 

 

29.09.2015

Съобщение

Заседанието на Общинската избирателна комисия - Айтос на 30 септември 2015 г. е насрочено за 17:00 часа.

28.09.2015

Съобщение

Заседанието на Общинската избирателна комисия - Айтос на 29 септември 2015 г. е насрочено за 17:00 часа.

25.09.2015

ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕГИСТРАНИТЕ КАНДИДАТИ ПРЕД ОИК - АЙТОС ЗА ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ НА 25 ОКТОМВРИ 2015 ГОД.

Общ брой кандидати за общински съветници – 205;

Общ брой партии/коалиции, регистрирали листи за общински съветници – 17;

Брой мандати за общински съветници – 29;

Общ брой кандидати за кмет на община – 6;

Общ брой кандидати за кметове на кметства – 26;

Общ брой кандидати за кмет на кметство с. Дрянковец – 3;

Общ брой кандидати за кмет на кметство с. Зетьово – 1;

Общ брой кандидати за кмет на кметство с. Карагеоргиево – 2;

Общ брой кандидати за кмет на кметство с. Караново – 3;

Общ брой кандидати за кмет на кметство с. Малка поляна – 1;

Общ брой кандидати за кмет на кметство с. Мъглен – 1;

Общ брой кандидати за кмет на кметство с. Пещерско – 1;

Общ брой кандидати за кмет на кметство с. Пирне – 2;

Общ брой кандидати за кмет на кметство с. Поляново – 1;

Общ брой кандидати за кмет на кметство с. Раклиново – 1;

Общ брой кандидати за кмет на кметство с. Съдиево – 1;

Общ брой кандидати за кмет на кметство с. Тополица – 3;

Общ брой кандидати за кмет на кметство с. Черна могила – 1;

Общ брой кандидати за кмет на кметство с. Черноград – 2;

Общ брой кандидати за кмет на кметство с. Чукарка – 3;

25.09.2015

График за двадесет и четири часови дежурства на ОИК-Айтос

Период на дежурство

Дежурни членове на ОИК-Айтос

Телефони за контакти

25.09.2015 год., 0:00-24:00 часа

Галя Иванова

Ивайла Гаджерукова

0887539697

0888600113

26.09.2015 год., 0:00-24:00 часа

Живко Бойчев

Ивайла Гаджерукова

0879169655

0888600113

27.09.2015 год., 0:00-24:00 часа

Фатме Ибрям

Ивайла Гаджерукова

0897323138

0888600113

28.09.2015 год., 0:00-24:00 часа

Татяна Стойкова

Ивайла Гаджерукова

0888360002

0888600113

29.09.2015 год., 0:00-24:00 часа

Галя Иванова

Ивайла Гаджерукова

0887539697

0888600113

30.09.2015 год., 0:00-24:00 часа

Живко Бойчев

Ивайла Гаджерукова

0879169655

0888600113

01.10.2015 год., 0:00-24:00 часа

Фатме Ибрям

Ивайла Гаджерукова

0897323138

0888600113

02.10.2015 год., 0:00-24:00 часа

Татяна Стойкова

Ивайла Гаджерукова

0888360002

0888600113

03.10.2015 год., 0:00-24:00 часа

Галя Иванова

Ивайла Гаджерукова

0887539697

0888600113

04.10.2015 год., 0:00-24:00 часа

Живко Бойчев

Ивайла Гаджерукова

0879169655

0888600113

05.10.2015 год., 0:00-24:00 часа

Фатме Ибрям

Ивайла Гаджерукова

0897323138

0888600113

06.10.2015 год., 0:00-24:00 часа

Татяна Стойкова

Ивайла Гаджерукова

0888360002

0888600113

07.10.2015 год., 0:00-24:00 часа

Галя Иванова

Ивайла Гаджерукова

0887539697

0888600113

08.10.2015 год., 0:00-24:00 часа

Живко Бойчев

Ивайла Гаджерукова

0879169655

0888600113

09.10.2015 год., 0:00-24:00 часа

Фатме Ибрям

Ивайла Гаджерукова

0897323138

0888600113

25.09.2015

ЧЛЕНОВЕ НА ОИК-АЙТОС:

 

Член на ОИК

Телефон

Ел. поща

Ивайла Миткова Гаджерукова

0888600113

0879169654

[email protected]

Светломир Щерев Богацевски

0878248633

 

Фатме Хюсеин Ибрям

0897323138

[email protected]

Тодор Неделчев Няголов

0893310943

 

Стефан Костадинов Костадинов

0899925090

[email protected]

Радка Димитрова Недкова

0889922017

[email protected]

Екатерина Илиева Петкова

0888998423

 

Татяна Тонева Стойкова

0888360002

[email protected]

Живко Бойчев Бойчев

0879169655

[email protected]

Пенчо Радков Пенчев

0899705995

[email protected]

Галя Димитрова Иванова

0887539697

[email protected]

25.09.2015

Съобщение

Заседанието на Общинската избирателна комисия - Айтос на 28 септември 2015 г. е насрочено за 17:00 часа.

23.09.2015

Съобщение

Заседанието на Общинската избирателна комисия - Айтос на 25 септември 2015 г. е насрочено за 17:00 часа.

22.09.2015

Съобщение

Заседанието на Общинската избирателна комисия - Айтос на 23 септември 2015 г. е насрочено за 15:30 часа.

20.09.2015

Важно съобщение

ОТНОСНО: : Определяне на мястото, датата и часът за теглене на жребий за поредните номера на партиите и коалициите в бюлетините на гласуване за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. и за определяне на реда за представяне на партиите и коалициите в диспутите по регионалните радио- и телевизионни центрове на БНР и БНТ в изборите на 25 октомври 2015 г.

На основание чл.87, ал.1, т.10 и чл.196, ал.3  от Изборния кодекс Общинска избирателна комисия – Айтос,

ОПРЕДЕЛЯ:

Жребий за определяне на поредните номера на партиите и коалициите от Общинска избирателна комисия – Айтос в бюлетините на гласуване за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. и за определяне на реда за представяне на партиите и коалициите в диспутите по регионалните радио- и телевизионни центрове на БНР и БНТ в изборите на 25 октомври 2015 г., ще се проведе на 23.09.2015 год. от 14:00 часа в заседателната зала на ОИК - Айтос.

Тегленето на жребия ще се извърши публично и на него могат да присъстват представители на партиите и коалициите, регистрираните от тях кандидати за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. и представители на средствата за масово осведомяване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ивайла Гаджерукова

20.09.2015

Съобщение

Заседанието на Общинската избирателна комисия - Айтос на 21 септември 2015 г. е насрочено за 17.00 часа.

18.09.2015

Съобщение

Заседанието на Общинската избирателна комисия - Айтос на 20 септември 2015 г. е насрочено за 17.00 часа.

18.09.2015

Съобщение

Заседанието на Общинската избирателна комисия - Айтос на 19 септември 2015 г. е насрочено за 17.00 часа.

17.09.2015

Съобщение

Заседанието на Общинската избирателна комисия - Айтос на 18 септември 2015 г. е насрочено за 17.00 часа.

17.09.2015

Съобщение - Публичен регистър

Публичен регистър на кандидатите за Кмет на кметство с.Черна могила

Публичен регистър на кандидатите за Кмет на кметство с.Черноград

Публичен регистър на кандидатите за Кмет на кметство с.Чукарка

Публичен регистър на кандидатите за Кмет на кметство с.Дрянковец

Публичен регистър на кандидатите за Кмет на кметство с.Карагеоргиево

Публичен регистър на кандидатите за Кмет на кметство с.Караново

Публичен регистър на кандидатите за Кмет на кметство с.Малка поляна

Публичен регистър за кандидатите за Кмет на кметство с.Мъглен

Публичен регистър за кандидатите за Кмет на Община Айтос

Публичен регистър за кандидатите за Кмет на кметство с.Пещерско

Публичен регистър за кандидатите за Кмет на кметство с.Пирне

Публичен регистър за кандидатите за Кмет на кметство с.Поляново

Публичен регистър за кандидатите за Кмет на кметство с.Раклиново

Публичен регистър за кандидатите за Кмет на кметство с.Съдиево

Публичен регистър за кандидатите за Кмет на кметство с.Тополица

Публичен регистър за кандидатите за Кмет на кметство с.Зетьово

Публичен регистър за кандидатите за общински съветници в община Айтос

16.09.2015

Съобщение

Заседанието на Общинската избирателна комисия - Айтос на 17 септември 2015 г. е насрочено за 17.00 часа.

15.09.2015

Важно съобщение

Общинска избирателна комисия - Айтос уведомява, че до 22 септември (вторник) в 18:00 часа, включително, е крайният срок за регистрация на кандидатски листи на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети за участието в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 год.  в Община Айтос.

15.09.2015

Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ
Заседанието на Общинската избирателна комисия - Айтос на 16 септември 2015 г. е насрочено за 17.00 часа.

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ
Във връзка с приема на документи в ОИК – Айтос за регистрация на кандидатски листи на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети за участието в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 год. и дадени указания от Централната избирателна комисия, Ви уведомяваме следното:
1. За извършване на проверката по чл. 414, ал. 2 от ИК е необходимо партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети при подаване на предложенията за регистрация на кандидатски листи ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да прилагат:
·        копие от личната карта или личния паспорт на всеки кандидат – на хартиен носител;
·        данните на кандидатите в структуриран вид във формат EXCEL, съгласно Решение № 27/11.09.2015 год. на ОИК. ТАБЛИЦАТА МОЖЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ ТУК! – на електронен носите (диск, флаш памет, по e-mail);
·        предложенията за регистриране на кандидатски листи във формат WORD - на електронен носите (диск, флаш памет, по e-mail);
2. Общинската избирателна комисия – Айтос извършва служебна проверка при приемане на документите, след което връща на приносителя копията от документите за самоличност на кандидатите, включени в съответната кандидатска листа.
3. В случаите, при които документа за самоличност на кандидат е издаден след 24 април 2015 г., както и за сверяване на настоящия адрес на кандидатите, ОИК – Айтос извършва служебна проверка в регистрите на населението в общината.
Предоставянето на личните данни и проверката по чл. 414, ал. 2 от ИК се извършват при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни.

14.09.2015

Важно съобщение

Общинска избирателна комисия - Айтос уведомява, че до 14 септември (понеделник) в 18:00 часа, включително, е крайният срок за регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в общинските избирателни комисии за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. в Община Айтос.

14.09.2015

Съобщение

Заседанието на Общинската избирателна комисия - Айтос на 14 септември 2015 г. е насрочено за 18.00 часа.

13.09.2015

Съобщение

Регистър на партиите
регистър

11.09.2015

Съобщение

Образец на електронна таблица, съгласно Решение № 2000-МИ/08.09.2015 г. на ЦИК.

таблица

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  27282930 

Решения

 • № 299 / 07.09.2017

  относно: Регистриране на кандидат за кмет на кметство Чукарка, Община Айтос, предложен от БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, за участие в частични избори за кмет на кметство Чукарка, Община Айтос на 8 октомври 2017 год.

 • № 298 / 07.09.2017

  относно: Регистрацията на ВОЛЯ за участие в частични избори за кмет на кметство Чукарка, Община Айтос, на 8 октомври 2017 год.

 • № 297 / 06.09.2017

  относно: Регистрацията на БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ за участие в частични избори за кмет на кметство Чукарка, Община Айтос, на 8 октомври 2017 год.

всички решения