Общинска избирателна комисия Айтос


РЕШЕНИЕ
№ 167 - МИ
Айтос, 08.12.2020

ОТНОСНО: Предсрочно прекратяване на пълномощията на Ахмед Акиф Ахмед кмет на кметство с. Мъглен, Община Айтос за мандат 2019-2023 год.

На 08.12.2020 г. в Общинска избирателна комисия /ОИК/ – Айтос е постъпило писмо изх. № 37-00-65 от същата дата, от  г-н Васил Едрев - кмет на община Айтос, с което до ОИК – Айтос е изпратен препис-извлечение от акт за смърт на Ахмед Акиф Ахмед, издаден на 07.12.2020 г. От приложения препис-извлечение от акт за смърт се установява, че Ахмед Акиф Ахмед е починал на 05.12.2020г. Същият е бил избран за кмет на кметство с. Мъглен, община Айтос на последните местни избори, проведени на 27 октомври 2019 година.

Съгласно чл. 42, ал. 1, т. 13 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ пълномощията на кметовете се прекратяват предсрочно при смърт. Компетентна да приеме решение в тази насока е съответната Общинска избирателна комисия – чл. 42, ал. 4 от ЗМСМА. В конкретния случай е налице хипотезата на чл. 42, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА, поради което следва да бъдат предсрочно прекратени на пълномощията на Ахмед Акиф Ахмед – кмет на кметство с. Мъглен, община Айтос.

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 42, ал. 1, т. 13 и ал. 4 от ЗМСМА, чл. 87, ал. 1, т. 34 от Изборния кодекс и във връзка с т. 3.1, б.  „о“ от Решение № 1685-МИ/20.11.2019 г. на Централната избирателна комисия,  ОИК – Айтос,

 

РЕШИ:

 1. ПРЕКРАТЯВА предсрочно пълномощията на Ахмед Акиф Ахмед с ЕГН *** като кмет на кметство с. Мъглен, община Айтос, област Бургас за мандат 2019-2023 год., поради настъпила смърт на 05.12.2020г.
 2. АНУЛИРА удостоверението за избор на кмет на кметство с. Мъглен, издадено на Ахмед Акиф Ахмед с ЕГН ***.

 

 1. На основание чл. 463, ал. 2 от Изборния кодекс препис от решението, да се изпрати на Централната избирателна комисия в три дневен срок от приемането му.

 

 1. Препис от решението, да се изпрати на Председателя на Общински съвет – Айтос в тридневен срок от влизането му в сила.

 

Решението подлежи на оспорване пред Централната избирателна комисия чрез ОИК - Айтос в тридневен срок от обявяването му, на основание чл. 88 от ИК.

 

Решението е прието в  18:10 ч. на заседание на ОИК, проведено на 08.12.2020 година.

Председател: Силвия Стоянова Желева

Секретар: Николай Христов Димитров

* Публикувано на 08.12.2020 в 18:20 часа

Календар

Решения

 • № 177-ЧИ / 20.01.2021

  относно: Определяне общия брой членове на секционни избирателни комисии на територията на община Айтос и разпределението им между партиите и коалициите.

 • № 176-ЧИ / 20.01.2021

  относно: Определяне и обявяване на номер на изборния район в Община Айтос при провеждане на частичен избор за кмет на кметство Мъглен на 28 февруари 2021 г.

 • № 175-ЧИ / 20.01.2021

  относно: Регистрация на инициативен комитет за издигане на независим кандидат за кмет на кметство село Мъглен, община Айтос за участие в частичните избори за кмет на кметство с. Мъглен, община Айтос на 28.02.2021г.

всички решения