Общинска избирателна комисия Айтос


РЕШЕНИЕ
№ 168-ЧИ
Айтос, 19.01.2021

ОТНОСНО: Определяне на работно време, място и начин на работа, приемане на решения на Общинска избирателна комисия - Айтос, относно провеждане на частични избори за кмет на кметство с. Мъглен на 28 Февруари 2021 г., номерацията, сигнатурата и съдържанието на решенията и протоколите на Общинската избирателна комисия (ОИК), определяне начина и мястото за обявяване на приетите от ОИК решения

На основание чл. 85 и чл. 87 от Изборния кодекс /ИК/ и Решение № 1930-МИ/14.01.2021 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия-Айтос,

 

 

 

РЕШИ:

 1. Заседанията на ОИК-Айтос са законни, когато на тях присъстват повече от половината от членовете й. Заседанията се ръководят от председателя на комисията, а при негово отсъствие – от определен от него заместник-председател.
 2. Заседанията на ОИК-Айтос ще се провеждат от 18:00 ч. на следния административен адрес: гр. Айтос, ул. Цар Освободител №3, зала на ОИК Айтос (АРТ зала на Община Айтос).
 3. Заседанията се свикват от председателя на ОИК или по искане на най-малко една трета от членовете.
 4. Членовете на комисията се уведомяват за датата и часа на заседанието от лицата, посочени в настоящото решение, поне 8 часа преди провеждане на същото, а при извънредни заседания – 2 часа преди него. Уведомяването на членовете на ОИК става посредством телефонно обаждане или чрез съобщение.
 5. Общинска избирателна комисия-Айтос, приема решенията си с мнозинство две трети от присъстващите членове на основание чл. 85 ал. 4 от ИК. Когато при приемане на решение липсва необходимото мнозинство, се смята, че е налице решение за отхвърляне, което подлежи на обжалване по реда на кодекса.
 6. Гласуването е явно. Гласува се „за” или „против”. Не се допуска гласуване „въздържал се”.
 7. Членовете на ОИК-Айтос могат да подписват протоколи и да гласуват решения с „особено мнение”, като посочват в какво се изразява особеното мнение.
 8. За заседанията на ОИК-Айтос се съставя протокол, който се подписва от председателя и секретаря.
 9. Когато председателят, съответно секретарят отсъства, решенията, протоколите и удостоверенията се подписват от секретаря, съответно от председателя и от заместник-председател. Когато отсъстват и председателят, и секретарят, решенията се подписват от заместник-председател и определен с решение на комисията член, предложени от различни партии и коалиции.
 10. Решенията, протоколите, удостоверенията и текущата кореспонденция на ОИК-Айтос се подпечатват с печата й.
 11. Председателят представлява комисията пред медиите.
 12. Общинска избирателна комисия-Айтос получава кореспонденция на адрес: гр. Айтос, ул. Цар Освободител №3, зала на ОИК Айтос (АРТ зала на Община Айтос в часовете от 9:00 до 17:00 часа. и на e-mail: о[email protected] – непрекъснато.
 13. На заседанията на комисията може да присъстват застъпници, представители на партии, коалиции или инициативни комитети, наблюдатели и представители на средствата за масово осведомяване. Изказаните становища, мнения и възражения се записват в протокола.
 14. Общинска избирателна комисия-Айтос, води регистри за публикуване и публикува списък на упълномощените представители съгласно Решение № 1853-МИ/04.08.2020 г. на ЦИК, при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни.
 15. Решенията на комисията се приемат с поименно гласуване, което се отразява в протокола от заседанието.
 16. Решенията и протоколите от заседанията имат единна номерация в зависимост от времето на приемането им, независимо дали са приети от ОИК в качеството й на общинска избирателна комисия за избора за кмет на кметство Карагеоргиево или са приети при изпълнение на функциите й.
 17. Взетите от ОИК-Айтос решения относно произвеждане на избора за кмет на кметство с. Мъглен на 28 Февруари 2021 г. имат единна последователна номерация с арабски цифри, като след съответната арабска цифра се поставя тире и се добавя съкращение „ЧИ“, след което се изписва населеното място, където е прието и датата.
 18. Всяко решение на ОИК съдържа: посочване въпроса или въпросите, за които се отнася, мотиви – фактическите и правните основания за приемането му, диспозитив, указание за възможността за обжалването му.
 19. Решенията на ОИК Айтос се обявяват незабавно след приемането им, чрез поставяне на информационни табла на ОИК, обособени върху прозорците на залата, в която заседава комисията (Арт залата на Община Айтос) на ул. Цар Освободител №3, зала на ОИК Айтос (АРТ зала на Община Айтос), както и на интернет страницата на ОИК Айтос.
 20. На екземплярите от решенията, които се обявяват се отбелязват датата и часът на поставянето им на информационното табло и се подписват от двама членове на комисията, излъчени от различни партии и коалиции.
 21. Екземплярите от обявените решения се свалят не по-рано от три дни от поставянето им на информационното табло и се съхраняват в архива на комисията. Върху екземпляра се отбелязват датата и часът на свалянето и той се подписва от двама членове на комисията от различни партии и коалиции.
 22. Решенията на Общинската избирателна комисия могат да се оспорват в срок до три дни от обявяването им пред Централната избирателна комисия.
 23. Решението на Общинската избирателна комисия, потвърдено с решение на Централната избирателна комисия, подлежи на обжалване по реда на чл. 98, ал. 2 от Административно-процесуалния кодекс пред тричленен състав на административния съд по местонахождение на съответната общинска избирателна комисия. В останалите случаи решението на Централната избирателна комисия се обжалва пред Върховния административен съд.
 24. Срокът за обжалване на решенията на Общинската избирателна комисия - Айтос започва да тече от поставянето им на информационно табло, на ул. Цар Освободител № 3, зала на ОИК Айтос (АРТ зала на Община Айтос).
 25. Членовете на ОИК следва да осигурят ежедневно присъствие в работното помещение на комисията, с адрес гр. Айтос, ул. Цар Освободител № 3, зала на ОИК Айтос (АРТ зала на Община Айтос), за периода от 19.01.2021 г. - до 7 дни след обявяване на резултатите от изборите за І тур или за ІІ тур, ако се произвежда такъв, при спазване на следното работно време: от 09:00 часа до 17:00 часа, в това число събота и неделя с изключение на времето, определено за провеждане на заседания, и освен в дните, в които изтичат сроковете визирани в Изборния кодекс и Решенията на ЦИК, като при необходимост се удължава до вземане на съответните решения и извършване на необходимите действия.
 26. Определя следните официални средства за връзка с ОИК: телефон- 0886 508081 ; e-mail: [email protected] .

Решението е прието в …………..ч. на заседание на OИК, проведено на  19.01.2021 година.

Решението може да бъде оспорено пред ЦИК, чрез ОИК-Айтос, в 3 (три) дневен срок от обявяването му, на основание чл. 88 от ИК.

 

Председател: Силвия Стоянова Желева

Секретар: Николай Христов Димитров

* Публикувано на 19.01.2021 в 19:42 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  2728293031 

Решения

 • № 194-ЧИ / 28.02.2021

  относно: ИЗБРАН ЗА КМЕТ на кметство Мъглен, община Айтос.

 • № 193-ЧИ / 28.02.2021

  относно: промени в състави на СИК – община Айтос за произвеждане на частичен избор за кмет на кметство Мъглен на 28 февруари 2021 г.

 • № 192-ЧИ / 21.02.2021

  относно: Регистрация на застъпници на кандидат за кмет на кметство Мъглен, издигнати от Инициативен комитет Аднан Хасан Лятиф в частичен избор за кмет на кметство Мъглен на 28 февруари 2021 г.

всички решения